Μουσείο Καλης τέχνης Μια προσφορά από την 

εταιρεία μας Στον καλιτέχνη